مرورگر کروم و مسدودکردن اطلاعیه ها و آگهی های تبلیغاتی حجیم

گوگل اخیرا دو ویژگی جدید را به مرورگر کروم اضافه کرده که به ما اجازه می‌دهد از شر کادرهای «فعال‌سازی اعلانیه‌ها» و آگهی‌های حجیم

ادامه