استخراج ارزهای دیجیتال و استفاده از آن برای خرید خارجی آزاد است

چندماهی است که از مصوبه دولت برای قانونی بودن استخراج ارزهای دیجیتال گذشته است و البته بخشنامه عملیاتی آن هنوز منتشر نشده است. بسیاری

ادامه